Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 109

Lượt truy cập: 796223

Phòng chống tham nhũng

Hướng dẫn báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIII

Để giúp Chính phủ chuẩn bị báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng với Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIII; Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ....

THANH TRA CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1884/TTCP-C.IV

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2011

V/v: Báo cáo công tác PCTN

phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIII

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để giúp Chính phủ chuẩn bị báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng với Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIII; Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, ngành, địa phương) báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ từ ngày 01/8/2010 đến ngày 31/7/2011.

- Nội dung báo cáo: Theo đề cương, biểu mẫu gửi kèm.

- Thời hạn, hình thức gửi báo cáo:

Chậm nhất là ngày 15/8/2011, các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Chính phủ (hoặc gửi qua thư điện tử theo địa chỉ cucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn hoặc qua fax số 080.48832).

Đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng thời hạn quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- VP BCĐTW về PCTN;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo TTCP;

- Trung tâm TT (để đưa lên cổng TTĐT);

- Lưu VP, C.IV(10b).

Tải văn bản tại đây:

- Đề cương hướng dẫn báo cáo.

- Phụ lục

KT. TỔNG THANH TRA

PHÓ TỔNG THANH TRA


(Đã ký)

Trần Đức Lượng