Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 28

Lượt truy cập: 796825

Tin thanh tra

Tập huấn Thông tư 01 quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

Ngày 18/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã chủ trì Hội nghị tập huấn Thông tư 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra cho đại diện thanh tra các bộ, ngành Trung ương và đại diện thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 18/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã chủ trì Hội nghị tập huấn Thông tư 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra cho đại diện thanh tra các bộ, ngành Trung ương và đại diện thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Từ trước đến nay, hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã được các cơ quan thanh tra tiến hành thường xuyên nhưng chưa có quy định thống nhất để thực hiện. Bên cạnh đó, thực trạng tỷ lệ thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra vẫn còn chưa tương xứng với hoạt động của toàn Ngành. Hàng năm, tỷ lệ thu hồi về tài chính, tài sản vi phạm trong toàn Ngành bình quân đạt khoảng 30% dến 50% so với kiến nghị thu hồi. Đối với việc thực hiện các kiến nghị xử lý hành chính và hình sự, cũng như chủ trương, chính sách, hiện tại việc tổng kết vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ. Xét ở một mức độ nhất định, thực trạng này gây cản trở không nhỏ đến hiệu quả đóng góp của các cơ quan thanh tra trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung.

IMG_8859.JPG

Ngày 12/3/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-TTCP quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013, là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của đối tượng thanh tra, cơ quan quản lý đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có hiệu quả. Đồng thời, nhằm đảm bảo kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra và công tác quản lý nhà nước về thanh tra./.
 

Thông tư bao gồm 3 Chương và 22 Điều quy định về những vấn đề liên quan đến hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý về thanh tra. Theo đó quá trình theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được chia làm 3 bước chính bao gồm: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra.

 

Đối với bước theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, người được giao nhiệm vụ theo dõi tiến hành việc làm rõ các nội dung cần thực hiện của đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được ghi trong kết luận, kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra. Trên cơ sở đó, tiến hành thu thập để nắm các thôngtin có liên quan nhằm đánh giá về tình hình thực hiện. Căn cứ vào kết quả theo dõi người được giao nhiện vụ theo dõi có trách nhiệm kịp thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành để xem xét, quyết định. Trường hợp đã hoàn thành việc thực hiện, thì kết thúc hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra.

 

Trường hợp đối tượng thanh tra chưa hoàn thành việc thực hiện thì chuyển sang bước đôn đốc. Ở bước này người được giao nhiệm vụ áp dụng những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình hoàn thành thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Các biện pháp áp dụng bao gồm: gửi văn bản đôn đốc đến đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra để nhắc nhở và thúc đẩy việc hoàn thành thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Căn cứ vào kết quả đôn đốc người thực hiện nhiệm vụ đôn đốc báo cáo quá trình đôn đốc và kết quả thực hiện trường hợp đã hoàn thành thì kết thúc hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra.

 

Trường hợp chưa hoàn thành thì tiếp tục chuyển sang bước kiểm tra. Đối với bước này, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành sẽ kiểm tra và cử công chức, thanh tra viên hoặc tổ chông tác tiến hành kiểm tra. Căn cứ vào kết quả kiểm tra áp dụng các biện pháp cụ thể để xử lý trách nhiệm của đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và buộc hoàn thành việc thực hiện kết luận, kiếm nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

 

Bên cạnh đó, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành sẽ quyết định thanh tra lại hoặc báo cáo xin ý kiến Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp quyết định thanh tra lại nếu quá trình kiểm tra phát hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra có vi phạm pháp luật. Việc thanh tra lại được tiến hành theo quy định của Luật Thanh tra.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến xung quanh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra như: Không có chế tài xử lý nếu đối tượng cố tình không chấp hành, nhất là các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phải là các đơn vị nhà nước; bộ máy, biên chế của các cơ quan thanh tra rất thiếu khó cho việc thành lập bộ phận chuyên trách; khi đã làm hết các bước theo Thông tư mà đối tượng không chấp hành thì xử lý ra sao. Các ý kiến cũng cho rằng, để tổ chức thực hiện Thông tư thống nhất trong toàn ngành thì Thanh tra Chính phủ cần ban hành mẫu biểu thống nhất cho từng bước và cần nghiên cứu để có thể xây dựng Nghị định của Chính phủ về theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra…

IMG_8849.JPG

Tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cũng đã giải thích một số thắc mắc, hay một số ý kiến còn khác nhau trong việc áp dụng Thông tư vào thực tiễn và đề nghị thanh tra các bộ, ngành, địa phương nếu tiếp tục gặp vướng mắc áp dụng trong thực tiễn cần tập hợp lại, kiến nghị sửa theo hướng phù hợp với thực tế.

 

 

 

Đăng Khoa