Thứ Hai, 26/07/2021 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 52

Lượt truy cập: 1490578

Giải quyết khiếu nại - Tố cáo

Tiếp dân, giải quyết KN,TC chuyển biến rõ nét

(Thanh tra) - Đó là nhận định của Thanh tra Chính phủ (TTCP) tại báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC)

Tiếp dân, giải quyết KN,TC chuyển biến rõ nét 

Công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC đã có những chuyển biến rõ nét. Ảnh: TH

Tiếp 110.138 lượt người đến trình bày 33.006 vụ việc

Theo báo cáo, TTCP đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị. 

Cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tình hình KN,TC được kiểm soát, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Mặt khác, TTCP đã tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC đã có những chuyển biến rõ nét, tiếp công dân đã từng bước gắn với giải quyết KN,TC, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở.

Ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, xem xét, giải quyết KN,TC, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người được nâng lên; việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, tồn đọng, phức tạp đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên; việc đôn đốc, thi hành quyết định giải quyết KN đã có hiệu lực pháp luật được quan tâm thực hiện.

Mặt khác, TTCP cũng đã thực hiện tốt việc điều phối hoạt động tiếp công dân của các cơ quan tham gia tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; triển khai có hiệu quả kế hoạch tiếp công dân trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước.

Ngoài ra, việc hoàn thiện thể chế về tiếp công dân và giải quyết KN,TC được đẩy mạnh. Đã tập trung thúc đẩy, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về KN,TC trên phạm vi toàn quốc; sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương chặt chẽ và hiệu quả hơn trước, qua phối hợp đã tạo sự đồng thuận trong quá trình giải quyết, nhiều vụ việc đã chấm dứt KN kéo dài, kết quả giải quyết có lý, có tình và có sức thuyết phục hơn.

Giai đoạn 2014-2018, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 110.138 lượt người đến trình bày 33.006 vụ việc, có 3.269 đoàn đông người .

TTCP đã xử lý 76.109 đơn của công dân, trong đó 21.993 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 28,9% còn lại là các đơn không đủ điều kiện xử lý.

Tiếp đột xuất 32 vụ việc với 794 lượt công dân

Để hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện lợi dụng việc tiếp công dân của lãnh đạo để tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và địa phương nhưng vẫn đảm bảo việc lãnh đạo Trung ương xem xét, tiếp và cho ý kiến chỉ đạo đối với những vụ việc phức tạp của công dân, từ đầu năm 2018, Tổng Thanh tra đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư cần tập trung nghiên cứu, nắm tình hình KN,TC của công dân tại Trụ sở, kịp thời báo cáo Tổng Thanh tra và xin ý kiến chỉ đạo nhằm hạn chế phát sinh thành các điểm nóng về KN,TC.

Đối với một số vụ việc đặc biệt phức tạp, Tổng Thanh tra sẽ cùng với lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp tiếp công dân và có ý kiến chỉ đạo.

Từ năm 2014-2018, lãnh đạo TTCP đã tiếp công dân định kỳ và đột xuất 32 vụ việc với 794 lượt công dân; giao cho các cục, vụ địa bàn kiểm tra, rà soát đối với 487 vụ việc KN,TC phức tạp do Ban Tiếp công dân Trung ương báo cáo, đề xuất.

TTCP đã kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ 363 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao kiểm tra, xác minh và đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết.

Tính đến ngày 31/7/2017, các cơ quan hành chính Nhà nước đã cơ bản hoàn thành việc xem xét, giải quyết 528 vụ việc theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của TTCP. Trong số 528 vụ việc đã xem xét, giải quyết có 87 vụ việc công dân tiếp khiếu và gửi đơn tới Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Tính đến ngày 15/8/2018, các cơ quan hành chính Nhà nước đã rà soát, giải quyết 511 vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của TTCP; có 427 vụ việc đủ điều kiện ban hành thông báo chấm dứt thụ lý (83,6%), đã ban hành 259 thông báo chấm dứt. 

Qua xem xét các địa phương đã có phương án giải quyết quyền lợi và hỗ trợ cho công dân trên 27 tỷ đồng; 1,08ha đất sản xuất; 1.976m2 đất ở. Có 13 địa phương báo cáo không còn vụ việc phức tạp, kéo dài…

Chưa gắn việc tiếp công dân với giải quyết KN,TC

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thỉ số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục:

Công tác nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC chưa được thường xuyên; việc theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch giải quyết các vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng và tham mưu, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC có lúc chưa kịp thời, hiệu quả còn chưa cao. Việc kiểm tra, xác minh các vụ việc KN,TC được Thủ tướng Chính phủ giao có việc còn chậm, phải xin gia hạn.

Còn có những địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; chưa gắn việc tiếp công dân với giải quyết KN,TC; chưa nỗ lực, quyết liệt trong giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài; thiếu chủ động kiểm tra, rà soát; chưa xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm vi phạm pháp luật trong công tác giải quyết KN,TC. Nhận thức về pháp luật và trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KN,TC của một bộ phận cán bộ còn hạn chế; còn tâm lý ngại va chạm, né tránh, chỉ quan tâm giải quyết hết thẩm quyền chưa quan tâm đến giải quyết dứt điểm vụ việc.

Việc tiếp dân định kỳ tại một số nơi còn chưa đảm bảo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; một số nơi thủ trưởng cơ quan ngại tiếp công dân, né tránh, đùn đẩy việc tiếp công dân cho cấp phó; chưa bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn.

Việc thực hiện các quyết định giải quyết KN, kết luận nội dung TC đã có hiệu lực pháp luật tại một số địa phương chưa nghiêm túc, triệt để, nhất là khi kết luận của cấp có thẩm quyền không đồng thuận với cơ quan có trách nhiệm giải quyết; việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong một số trường hợp có lúc chưa nghiêm, thiếu dứt điểm, còn để kéo dài; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao.

 Phấn đấu giải quyết KN,TC thuộc thẩm quyền đạt 85%

Trong thời gian tới, TTCP tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật KN, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; triển khai thực hiện Luật TC năm 2018, nhất là những nội dung mới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC. 

Giải quyết kịp thời, có hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương, phấn đấu đạt 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. 

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chú trọng nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ; gắn với kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định giải quyết và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thanhtra.com.vn