Chủ Nhật, 20/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 19

Lượt truy cập: 795948

Cải cách hành chính

Mục tiêu chất lượng năm 2015 của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Ngày 30/01/2015 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-TTr về việc Công bố Mục tiêu chất lượng của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk năm 2015 gồm các nội dung sau:

1. Chủ động thực hiện tốt việc tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham  nhũng; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành trong phạm vi quản lý của ubnd tỉnh, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh, không để tồn đọng kéo dài nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp hoặc phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo.

2. Hằng năm, hoàn thành Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra đã được thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt; triển khai 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra chuyên đề diện rộng, thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh. Bảo đảm nguyên tắc hoạt động thanh tra tuân theo pháp luật; chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.  Các kết luận,kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra có tính khả thi cao;  Phấn đấu tỷ lệ thu hồi các khoản tiền sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra đã có quyết định xử lý thanh tra đạt trên 70%.

3. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, kịp thời, không để đơn thư tồn đọng; phấn đấu hàng năm giải quyết trên 80% các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và các vụ việc được UBND tỉnh giao; thường xuyên rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

4. Hàng năm, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chương trình, kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; gắn với tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao ý thức, ừách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng; gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi đơn vị.

5. Xây dựng tổ chức, bộ máy thanh tra trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng quy hoạch cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra trong tình hình mới.

6. Bảo đảm 100% cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng thuộc Thanh tra tỉnh hiểu và áp dụng có hiệu quả hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào công tác chuyên môn.