Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 27

Lượt truy cập: 796814

Tin thanh tra

Cụm thi đua số III - Thanh tra Chính phủ tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/thanhtra/tintuc/PublishingImages/181218.jpg

Với chủ đề phong trào thi đua năm 2018 “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị Thanh tra trong Cụm đã cụ thể hóa các nội dung thi đua, các chỉ tiêu thi đua tại Bản Giao ước thi đua năm 2018 để tổ chức thực hiện, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Chỉ thị số 1671/CT-TTCP ngày 04/7/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của công chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; thúc đẩy, tạo động lực cho việc thực hiện các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm 2018, Thanh tra các tỉnh Tây nguyên đã triển khai thực hiện 672 cuộc thanh tra, trong đó theo kế hoạch 592 cuộc, đột xuất 91 cuộc (bằng 15,4% số cuộc đã triển khai); đã kết thúc thanh tra 522 cuộc, ban hành 491 kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện 507 đơn vị có tồn tại, sai phạm trên các lĩnh vực, trong đó tổng giá trị sai phạm về tài chính phát hiện qua thanh tra 153.637 triệu đồng và vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất, công tác quản lý bảo vệ rừng với diện tích 14.304ha.

Nội dung sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra chủ yếu trên các lĩnh vực về quản lý, sử dụng ngân sách; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất, chấp hành pháp luật về thuế; sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rùng...Kết quả xử lý qua thanh tra đã ban hành quyết định thu hồi nộp NSNN số tiền 83.545 triệu đồng; kiến nghị điều chỉnh, giảm trừ thanh toán và xử lý khác số tiền 70.092 triệu đồng. Chuyển sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 11 vụ việc. Kiến nghị xử lý hành chính 46 tập thể 150 cá nhân, đồng thời có nhiều kiến nghị xử lý hành chính, rút kinh nghiệm nhằm chấn chỉnh các tồn tại sai phạm qua thanh tra

Các đơn vị trong Cụm thi đua đã tích cực tham mưu cho UBND các địa phương triển khai thực hiện và duy trì thường xuyên công tác tiếp dân theo đúng quy định của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết quả thực hiện trong năm, cùng với sự tham mưu, chỉ đạo của Ngành thanh tra, cơ bản các ngành, các cấp đã duy trì, thực hiện tốt chế độ tiếp dân thường xuyên, tiếp dân định kỳ theo quy định.

Tổng hợp kết quả tiếp công dân năm 2018, địa bàn 05 tỉnh đã tiếp được 11.631 lượt/13.992 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường khi thu hồi đất, tranh chấp đất đai; thực hiện các chế độ chính sách thương binh, chế độ chất độc da cam; kỷ luật công chức, viên chức….trong đó có 123 lượt đoàn đông người.

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: Số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyềnphải giải quyết là 780 vụ, đến nay đã giải quyết được 634 vụ, đạt tỉ lệ chung 81,3%; Số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết 193 vụ, đã giải quyết 171 vụ đạt tỉ lệ chung 88,6%.

Các cơ quan Thanh tra trong Cụm Tây nguyên đã tổ chức thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND các địa phương trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: đôn đốc, tổ chức thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018; tham mưu báo cáo theo Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh do Thanh tra Chính phủ ban hành...các cơ quan Thanh tra trong Cụm đã thực hiện 52 cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng, ban hành 28 kết luận.

Thanh tra các tỉnh Tây nguyên đã quan tâm tổ chức hoặc phối hợp với các ngành, địa phương để tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức Hội nghị, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Đảng, chính quyền, Đoàn thể; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, báo, Đài PTTH... Qua tổng hợp, trong năm 2018 địa bàn 05 tỉnh đã thực hiện 1.134 cuộc tuyên truyền với nhiều hình thức như Hội nghị, mở lớp bồi dưỡng; lồng ghép tuyên truyền Luật PCTN trong các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật... với 83.751 lượt người tham dự, phát hành nhiều tài liệu tuyên truyền, giới thiệu pháp luật đến cán bộ và nhân dân, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Trong năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được Cụm thi đua các tỉnh Tây nguyên quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các đơn vị trong cụm đã có nhiều cố gắng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương và đã đạt được những thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh; góp phần vào sự ổn định về an ninh trật tự, phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Qua tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các đơn vị đã tập trung hoàn thành tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất được giao. Tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế các “điểm nóng” phát sinh trên địa bàn. Công tác xây dựng Ngành được quan tâm, tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị...nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức để vận dụng vào thực tiễn công tác được giao.

Các tổ chức Đảng, đoàn thể không ngừng được củng cố về tổ chức, cải tiến các hình thức hoạt động; tham gia tích cực các phong trào thi đua...góp phần xây dựng ngành, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh./.

                                                                                                                                                                                                                                                  Nguồn: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng