Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 48

Lượt truy cập: 796943

Tin thanh tra

Trong Quý I/2018 Toàn ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện sai phạm hơn 18 tỷ đồng

Trong Quý I năm 2018, toàn ngành thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 66 cuộc thanh tra hành chính và 177 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 18.279 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 6.473 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 754 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 9.708 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 07 tập thể và 11 cá nhân.

Trong đó, thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kinh tế 16.935 triệu đồng (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 4.971 triệu đồng, 6.473 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 754 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 9.708 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 07 tập thể và 11 cá nhân, Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 1.081 triệu đồng); thanh, kiểm tra chuyên ngành phát hiện sai phạm 1.344  triệu đồng (đã ban hành 174 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.344  triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 595 triệu đồng).

Trong kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận là 888 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tổng số đơn phải xử lý là 1.023 đơn (trong đó số đơn chưa được xử lý từ kỳ trước chuyển sang là 135 đơn và đơn tiếp nhận mới là 888 đơn) gồm: KN 139, TC 60, KNPA 824. Cụ thể: (1) Về khiếu nại 139 đơn, gồm: Đất đai 88 đơn; chế độ chính sách, công chức, viên chức 13 đơn; tư pháp 12 đơn và nội dung khác 26 đơn; (2) Về tố cáo 60 đơn, gồm: Hành chính 11 đơn; tư pháp 02 đơn và nội dung khác 47 đơn. (3) Về kiến nghị, phản ánh 824 đơn với nội dung chủ yếu tập trung về công tác quản lý đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách…

          Trong tổng số đơn đã tiếp nhận nêu trên, riêng ngành Thanh tra tiếp nhận 322 đơn, số đơn phải xử lý là 379 đơn (KN 127, TC 72, KNPA 180), trong đó: Thanh tra tỉnh tiếp nhận 35 đơn (KN 13, TC 12, KNPA 10).

Qua xử lý 1.023 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có 751 đơn đủ điều kiện xem xét, giải quyết.