Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 42

Lượt truy cập: 796891

Tin thanh tra

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Toàn ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện sai phạm hơn 34 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 123 cuộc thanh tra hành chính và 491 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 34.390 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 8.704 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 3.408 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 17.423 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 15 tập thể và 36 cá nhân.

Trong đó, thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kinh tế 29.535  triệu đồng (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 8.704 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 3.408 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 17.423 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 15 tập thể và 36 cá nhân, Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 1.660 triệu đồng); thanh, kiểm tra chuyên ngành phát hiện sai phạm 4.855  triệu đồng (đã ban hành 652 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4.855  triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 636 triệu đồng).

Trong kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận là 2.354 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tổng số đơn phải xử lý là 2.574 đơn (trong đó số đơn chưa được xử lý từ kỳ trước chuyển sang là 220 đơn và đơn tiếp nhận mới là 2.354 đơn) gồm: KN 370, TC 200, KNPA 2.004, cụ thể: (1) Về khiếu nại 370 đơn, gồm: Đất đai 189 đơn, chế độ chính sách, công chức, viên chức 15 đơn, tư pháp 26 đơn và nội dung khác 140 đơn; (2) Về tố cáo 200 đơn, gồm: Hành chính 54 đơn; tư pháp 09 đơn và nội dung khác 137 đơn. (3) Về kiến nghị, phản ánh 2.004 đơn với nội dung chủ yếu tập trung về công tác quản lý đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách…

          Trong tổng số đơn đã tiếp nhận nêu trên, riêng ngành Thanh tra tiếp nhận 665 đơn, số đơn phải xử lý là 687 đơn (KN 159, TC 104, KNPA 424), trong đó: Thanh tra tỉnh tiếp nhận 76 đơn (KN 23, TC 13, KNPA 40).

Qua xử lý 2.574 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có 2.071 đơn đủ điều kiện xem xét, giải quyết.