Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 17

Lượt truy cập: 796909

Tin thanh tra

Trong năm 2018 Toàn ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện sai phạm hơn 53 tỷ đồng

Trong năm 2018, toàn ngành thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 266 cuộc thanh tra hành chính và 1.078 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền hơn 53,5 tỷ đồng, không đưa vào quản lý, sử dụng 25 ha đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 30,4 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 1,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 21,5 tỷ đồng, kiến nghị cắm mốc và đưa vào quản lý sử dụng 25 ha đất kiến nghị xử lý hành chính đối với 43 tập thể và 106 cá nhân.

Cụ thể, về thanh tra hành chính: Trong kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai 266 cuộc thanh tra gồm: 26 cuộc kỳ trước chuyển sang và 240 cuộc triển khai mới trong kỳ (trong đó: 254 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 12 cuộc thanh tra đột xuất); đã kết thúc, ban hành kết luận 231 cuộc tại 430 đơn vị, Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra phát hiện 206 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền 41.674 triệu đồng, gồm: Sai phạm về thuế 1.990 triệu đồng; sai phạm về thu, chi, sử dụng sai mục đích, sai nguyên tắc 24.854 triệu đồng; sai phạm trong lập dự toán, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 3.305 triệu đồng; sai phạm khác 11.525 triệu đồng và không đưa vào quản lý, sử dụng 25 ha đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 18.589 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 1.619 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 21.466 triệu đồng; kiến nghị cắm mốc và đưa vào quản lý, sử dụng 25 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 43 tập thể và 106 cá nhân; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 6.036 triệu đồng, đạt 32%; chưa thu hồi là 12.553 triệu đồng, chiếm 68% (do các Quyết định truy thu mới ban hành nên các đơn vị chưa nộp vào ngân sách nhà nước).

Kết quả thanh tra theo lĩnh vực:

- Về lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và đất đai: Đã triển khai 223 cuộc thanh tra, gồm: 22 cuộc kỳ trước chuyển sang và 201 cuộc triển khai mới trong kỳ (trong đó: 211 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 12 cuộc thanh tra đột xuất); đã kết thúc, ban hành kết luận 195 cuộc tại 371 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 206 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền 41.674 triệu đồng, gồm Sai phạm về thuế 1.990 triệu đồng; sai phạm về thu, chi, sử dụng sai mục đích, sai nguyên tắc 24.854 triệu đồng; sai phạm trong lập dự toán, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 3.305 triệu đồng; sai phạm khác 11.525 triệu đồng; không đưa vào quản lý, sử dụng 25 ha đất ; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 18.589 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 1.619 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 21.466 triệu đồng; kiến nghị cắm mốc và đưa vào quản lý, sử dụng 25 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 43 tập thể và 106 cá nhân; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 6.036 triệu đồng, đạt 32%; chưa thu hồi là 12.553 triệu đồng, chiếm 68%.

- Về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng: Đã triển khai 43 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 66 đơn vị, gồm: Trong đó:

 + Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ triển khai 11 cuộc thanh tra tại 26 đơn vị, đã kết thúc, ban hành kết luận 11 cuộc tại 26 đơn vị.

 + Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Trong kỳ triển khai 12 cuộc thanh tra tại 12 đơn vị. Đã kết thúc, ban hành kết luận 11 cuộc tại 11 đơn vị.

+ Thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng: Trong kỳ triển khai 20 cuộc thanh tra tại 28 đơn vị; đã kết thúc, ban hành kết luận 14 cuộc tại 22 đơn vị; đã kết thúc 36 cuộc tại 59 đơn vị.

Qua thanh tra trách nhiệm cho thấy, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tương đối tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm như: Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm với thời hạn quy định; chất lượng giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Qua đó đã kịp thời kiến nghị thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh, nếu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Về thanh tra chuyên ngành, trong kỳ, Thanh tra các sở, ban, ngành và các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đã triển khai 1.070 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 7.414 đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động trên các ngành, lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch, công thương, xây dựng, nông nghiệp, y tế, thông tin, truyền thông.... Qua kiểm tra đã phát hiện 2.497 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sai phạm; ban hành 1.303 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân sai phạm với tổng số tiền 11.830 triệu đồng; tước 280 giấy phép lái xe, đình chỉ kinh doanh 03 đơn vị, đình chỉ thi công 12 công trình. Các đơn vị, cá nhân có sai phạm đã chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính vào ngân sách nhà nước 10.526 triệu đồng, đạt 89%, chưa nộp ngân sách nhà nước 1.304 triệu đồng, chiếm 11%.

Trong tổng số các cuộc thanh tra đã thực hiện, Thanh tra tỉnh triển khai Đã triển khai 32 cuộc thanh tra, gồm: 13 cuộc kỳ trước chuyển sang và 19 cuộc triển khai mới trong kỳ (trong đó 31 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất); đã kết thúc, ban hành kết luận 23 cuộc tại 99 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 79 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền 31.034 triệu đồng, gồm: Sai phạm về thuế 1.951 triệu đồng; sai phạm về thu, chi, sử dụng sai mục đích; sai nguyên tắc 18.757 triệu đồng; sai phạm trong lập dự toán, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 3.271 triệu đồng; sai phạm khác 7.055 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 13.405 triệu đồng (Chánh thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định truy thu với số tiền là 6.561 triệu đồng; đồng thời kiến nghị UBND huyện Buôn Đôn thu hồi số tiền 2.158 triệu đồng và kiến nghị UBND thành phố Buôn Ma Thuột thu hồi số tiền 4.686 triệu đồng), giảm trừ quyết toán 1.559 triệu đồng, kiến nghị khác 16.070 triệu đồng; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3.740 triệu đồng, đạt 57%; chưa nộp ngân sách nhà nước 2.821 triệu đồng, chiếm 43%.

Trong kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Kết quả đã thu hồi được hơn 1,6 tỷ đồng khoản tiền sai phạm đã có quyết định thu hồi từ kỳ trước nhưng các đơn vị sai phạm chưa thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra còn có một số hạn chế nhất định. Một số đoàn thanh tra hành chính còn kéo dài so với thời gian quy định, nhất là giai đoạn tổng hợp số liệu xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã có hiệu lực pháp luật chưa được triệt để, tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra đạt tỷ lệ chưa cao.

Căn cứ định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu công tác quản lý của địa phương, các cấp, các ngành đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra và một số cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng theo nội dung và yêu cầu, có trọng tâm, trọng điểm và đúng định hướng. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những sơ hở, bất cập nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước./.