Thứ Hai, 26/07/2021 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 55

Lượt truy cập: 1490584

Giới thiệu chung

Chào mừng quý vị đã đến với Trang thông tin điện tử chính thức và duy nhất của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.

  I. GIỚI THIỆU CHUNG

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk được thành lập vào tháng 10 năm 1976, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ngành Thanh tra Đắk Lắk luôn xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Các cán bộ thanh tra luôn ý thức được rằng tổ chức thanh tra phải trong sạch, vững mạnh, do vậy đội ngũ cán bộ công chức luôn phấn đấu giữ vững truyền thống đoàn kết, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ và khả năng công tác để xứng đáng với lời dạy của Bác  “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được.”.

Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk sẽ giới thiệu đến quý vị truyền thống và lịch sử Thanh tra Đắk Lắk, cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, đây cũng là một kênh giao tiếp giữa Thanh tra tỉnh Đắk Lắk với quý vị. Chúng tôi rất hoan nghênh những ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của quý vị trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Tỉnh Đắk Lắk giúp chúng tôi nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Chú thích:
- P.NV I: Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1;
- P.NV II: Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2;
- P.NV III: Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3;
- P.NV IV: Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng.
 2 LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT

Họ và tên

Chức danh

ĐT cơ quan

Di động

Email

01

Nguyễn Minh Huấn

Chánh Thanh tra

02623.978.001

0914.003.466

huannm@thanhtra.daklak.gov.vn

02

Lê Văn Hảo

P.Chánh Thanh tra

02623.978.002

 0905.254.259

haolv@thanhtra.daklak.gov.vn

03

Trần Quang trung

P.Chánh Thanh tra

02623.978.003

0916.416.688

trungtq@thanhtra.daklak.gov.vn

04

Phạm Văn Sáu

P.Chánh Thanh tra

02623.978.004

0945.311.999

saupv@thanhtra.daklak.gov.vn

3 CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC
1.Văn phòng:
Điện thoại : 02623.978.005, Email:  vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn
2. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  I (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ I):
Điện thoại : 02623.978.008, Email: phongnv1@thanhtra.daklak.gov.vn
3.  Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo II (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ II):
Điện thoại : 02623.978.009,  Email:  phongnv2@thanhtra.daklak.gov.vn
4.  Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo III (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ III):
Điện thoại : 02623.978.010, Email:  phongnv3@thanhtra.daklak.gov.vn
5.  Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ IV):
Điện thoại : 02623.978.012, Email:  phongpctn@thanhtra.daklak.gov.vn

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
Vị trí, chức năng của Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, cụ thể như sau:
1. Vị trí, chức năng của Thanh tra tỉnh 
a) Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
b) Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh 
Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;
- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Dự thảo kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.
- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh.
c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thanh tra sở.
e) Về thanh tra:
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra sở, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao;
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khi cần thiết;
- Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Thủ trưởng các Sở, ban, ngành kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chánh thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
- Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thanh tra trong phạm vi quản lý của sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
g) Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở làm việc theo quy định;
- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp để làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi được giao;
- Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết lại theo quy định;
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
h) Về phòng, chống tham nhũng:
- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;
- Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
i) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
k) Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ.
l) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
m) Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ.
n) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
o) Phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Thanh tra; tham gia ý kiến thỏa thuận về việc điều động, luân chuyển Thanh tra viên thuộc Thanh tra sở, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
p) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
q) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

IV. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA THANH TRA TỈNH:

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra tỉnh là đồng chí Nguyễn Minh Huấn, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk lắk.