06:26 Thứ hai , Ngày 06 Tháng 12 Năm 2021

Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

Nội dung khảo sát về thái độ của cán bộ nhận hồ sơ của Sở Tư Pháp. Vui lòng phản hồi ý kiến của quý vị.


Vui lòng lựa chọn các phương án bên dưới:

Thông tin người tham gia khảo sát: