Thứ Sáu, 23/10/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 71

Lượt truy cập: 831831

Văn bản pháp luật

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019
52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 25/11/2019
204/QĐ-UBND Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố Danh mục TTHC lĩnh vực: Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 04/02/2020
10/CT-TTg Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 22/04/2019
03/2011/QH13 Luật tố cáo 25/06/2018
20/2017/NQ-HĐND Quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13/07/2017
21/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi bồi dưỡng đối với ngườilàm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13/07/2017
2177/QĐ-UBND Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk 19/08/2009
01/TTCP-HĐTTTVC Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ TTV lên TTVC theo chỉ tiêu năm 2016 15/02/2017
320/2016/TT-BTC Thông tư 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 14/12/2016
2177/QĐ-UBND QĐ 2177/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk; 19/08/2009
584/QĐ-UBND QĐ 584/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 về việc công bố bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk; 26/03/2013
02/2016/TT-TTCP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 20/10/2016
902/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015 trên địa bàn tỉnh 05/04/2016
903/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự 2015, bộ luật Hình sự 2015 trên địa bàn tỉnh 05/04/2016
121/QĐ-TTR Quyết định Ban hành quy chế thi đua khen thưởng của ngành Thanh tra Đắk Lắk 02/11/2015
13/2015/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 29/09/2015
24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 18/08/2015
35/2015/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 20/08/2015
120/2015/TT-BTC Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh 14/08/2015
13/2015/QĐ-UBND Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh 20/03/2015
05/2015/TT-TTCP Thông tư số 05/2015/TT-TTCP 10/09/2015 của Thanh tra Chính phủ Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra 10/09/2015
7042/UBND-TCTM Việc thực hiện các Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại 24/09/2015
33/2015/TT-BCA Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 10/09/2015
96/2015/TT-BTC Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phù quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính 22/06/2015