Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 34

Lượt truy cập: 796045

Văn bản pháp luật

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

Quyết định 162/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2010. 19/01/2010
Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. 19/01/2010
Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND ngày 01tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh. 01/12/2009
Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND Về việc ban hành mức thu, chi thù lao dịch thuật tại các Phòng Tư pháp 26/11/2009
Quyết định 33/2009/QĐ-UBND Ban hành mức thu, chi thù lao dịch thuật tại các Phòng Tư pháp 26/11/2009
Quyết định số 3213/QĐ-UBND Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Pắc cho các Phòng Công chứng thực hiện. 13/11/2009
Quyết định số 27/2009//QĐ-UBND Ban hành Quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh 25/08/2009
Quyết định số 2178/QĐ-UBND Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Đắk Lắk 19/08/2009
Quyết định số 1609/QĐ-UBND Ban hành kế koạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 – 2010, định hướng đến năm 2015” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 25/06/2009
28/2009/QH12 Luật Lý lịch tư pháp. 17/06/2009
Chỉ thị 01/CT-BTP Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010 10/06/2009
Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BTP-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã 28/04/2009
24/2008/QH12 Luật Quốc tịch việt nam. 13/11/2008
Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND Quy định kinh phí chi cho công tác xây dựng, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 08/10/2008
17/2008/QH12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 03/06/2008
Quyết định 17/2008/QĐ-UBND Về miễn thu các loại phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 15/05/2008
Quyết định 37/2008/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 12/03/2008
Nghị quyết 61/2007/NQ-CP Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 07/12/2007
Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND Ban hành Quy chế báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 29/05/2007
Nghị định79/2007/NĐ-CP Của Chính phủ về cấp bảo sao từ sổ gốc, chứng thực bảo sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 18/05/2007
Công văn số 1489/UBND-NC Về công tác văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 11/05/2007
Thông tư 02/2007/TT- BTP Của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư. 25/04/2007
Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND Về mức thu các loại phí và lệ phí 13/04/2007
Quyết định 15/2007/QĐ-UBND Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện 10/04/2007
Quyết định 15/2007/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện 10/04/2007