Thứ Hai, 21/09/2020 --- "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật
Phần mềm

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Đang online: 12

Lượt truy cập: 796019

Văn bản pháp luật

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

Chương trình liên tịch 131/2006/CT-LT Chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ giữa Hội liên hiệp phụ nữ và Ban an tòan giao thông tỉnh Đắk Lắk. 11/05/2006
Chỉ thị 03/2006/CT-UBND Về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 06/04/2006
Chỉ thị 02/2006/CT-UBND Về tăng cường công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 06/04/2006
Quyết định 01/2006/QĐ-BTP Về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch. 29/03/2006
Quyết định 08/2006/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế về xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 22/02/2006
Quyết định 07/2006/QĐ-UBND Quy định Một số mức chi phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 22/02/2006
Quyết định 28/2006/QĐ-TTg Của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt các đề án chi tiết thuộc chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010. 28/01/2006
Nghị định 158/2005/NĐ-CP Của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 27/12/2005
Nghị định 161/2005/NĐ-CP Của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL 27/12/2005
Quyết định 2759/2005/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đọan 2006 - 2010 của tỉnh Đắk Lắk. 05/12/2005
Chỉ thị 06/2005/CT-UB Về việc đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 nhằm tăng cường công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 24/11/2005
Chỉ thị 32/2005/CT-TTg Của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 10/10/2005
Quyết định 216/2005/QĐ-TTg Của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 31/08/2005
Thông tư 07/2005/TT-BTP Của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ. 31/08/2005
Thông tư 63/2005/TT-BTC Của Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí báo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 05/08/2005
Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh 13/06/2005
Quyết định 39/2005/QĐ-UBND Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk. 31/05/2005
Công văn 1448/CV-UBND Về việc chuấn chỉnh trong công tác xây dựng hương ước, quy ước. 19/05/2005
Nghị định 67/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp 19/05/2005
Thông tư 34/2005/TT-BTC Của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá. 12/05/2005
Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-TP-NV Của Liên Bộ Tư pháp – Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương. 05/05/2005
Thông tư 03/2005/TT-BTP Của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. 04/05/2005
Chỉ thị 10/2005/CT-UBND Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 26/04/2005
Chỉ thị 09/2005/CT-UB Về xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. 21/04/2005
Nghị định 50/2005/NĐ-CP Của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự. 11/04/2005