Ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng: 01/02/2021 00:00