06:39 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024

Kết quả thực hiện công tác tháng 01 năm 2023 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

31/01/2024 08:29

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 01 năm 2023 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

31/12/2022 05:50

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk.

Kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

30/11/2022 05:47

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 11 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 10 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

31/10/2022 05:44

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 10 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk.

Kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

30/09/2022 05:36

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 8 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

31/08/2022 05:29

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 8 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk.

Kết quả thực hiện công tác tháng 7 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

30/07/2022 05:21

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 7 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk.

Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

30/06/2022 05:17

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk, như sau:

Kết quả thực hiện công tác tháng 5 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

31/05/2022 05:11

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 4 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

30/04/2022 05:05

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 4 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk, như sau:

Kết quả thực hiện công tác tháng Quý I năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

31/03/2022 05:00

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý I năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk, như sau:

Kết quả thực hiện công tác tháng 02 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

28/02/2022 04:53

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 02 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 01 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

30/01/2022 04:40

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 01 năm 2022 của Ngành Thanh tra Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

30/12/2021 16:06

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

30/11/2021 16:00

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 11 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk