Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030 và sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy; tổng kết nhiệm vụ CCHC của tỉnh năm 2020

Ngày đăng: 22/01/2021 00:00