Ngày 04/01/2021 Chánh Thanh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-TTr về cải cách hành chính năm 2021 tại Thanh tra tỉnh.

Ngày đăng: 05/01/2021 00:00