Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tiến hành thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Ngày đăng: 15/03/2024 08:04