19:09 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 150/TTr-VP ngày 31/3/2021 về việc lấy ý kiến góp ý đối với Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước
Nội dung trích yếu Thực hiện Công văn số 401/TTCP-TCCB ngày 15/3/2021 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 2601/UBND-TH ngày 30/3/2021 về việc xin ý kiến góp ý đối với Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước. Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, huyện, thị xã, thành phố và các Phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư nêu trên; các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 06/4/2021 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.
Ngày ban hành 06/04/2021
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 07042021092351_Dự thảo Thông tư VTVL.rar