07:36 Thứ năm , Ngày 25 Tháng 07 Năm 2024
STT Tiêu đề Trích yếu Ngày ban hành
1 Công văn số 470/TTr-VP ngày 02/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc Báo cáo kết quà công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III, 9 tháng đầu năm 2022 Báo cáo kết quà công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III, 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 06/09/2022 Chi tiết
2 Công văn số 128/TTr-VP ngày 08/3/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2022 Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra các sở, ban, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2022 về Thanh tra tỉnh, địa chỉ số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời gửi file điện tử kèm theo qua các địa chỉ Emai: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn và phongpctn@thanhtra.daklak.gov.vn trước ngày 15/3/2022 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định. để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định. 08/03/2022 Chi tiết
3 Công văn số 8853/UBND-NC ngày 15/09/2021 của UBND tỉnh V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng Thực hiện Công văn số 1464/TTCP-PC, ngày 23 tháng 8 năm 2021 củaThanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8853/UBND-NC ngày 15/09/2021 V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng 15/09/2021 Chi tiết
4 Công văn số 150/TTr-VP ngày 31/3/2021 về việc lấy ý kiến góp ý đối với Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước Thực hiện Công văn số 401/TTCP-TCCB ngày 15/3/2021 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 2601/UBND-TH ngày 30/3/2021 về việc xin ý kiến góp ý đối với Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước. Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, huyện, thị xã, thành phố và các Phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư nêu trên; các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 06/4/2021 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định. 06/04/2021 Chi tiết
5 Công văn số 56/TTr-VP ngày 02/02/2021 về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi. Thực hiện Công văn số 205/TTCP-PC ngày 29/01/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi. Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các Phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh góp ý vào dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi; các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/02/2021 để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng thời gian quy định. 02/02/2021 Chi tiết
6 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 Thanh tra tỉnh nhận được Công văn số 397/TCBTT-ĐT, ngày 06/8/2020 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Theo đó, năm 2021, Trường Cán bộ Thanh tra dự kiến tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… Nhà trường cũng thông báo rõ đối tượng chiêu sinh, nội dung, thời gian đào tạo của từng chương trình cụ thể. 18/08/2020 Chi tiết
7 Kế hoạch số 4866/KH-UBND ngày 08/06/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 Đè nghị các cơ quan đơn vị thực hiện theo đúng biểu mẫu đính kèm Kế hoạch số 4866/KH-UBND ngày 08/06/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk 12/06/2020 Chi tiết
8 Đề cương Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và điển hình tiên tiến ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua trong giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 và gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh trƣớc ngày 20/5/2020 20/05/2020 Chi tiết
9 Công văn số 157/TTr-NVI ngày 24/4/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng Thanh tra tỉnh yêu cầu Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố khẩn trưởng hoàn thành Kết luận thanh tra, Báo cáo kết quả thanh tra (kèm theo biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu có liên quan) gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 28/4/2020 (đồng thời gửi kèm file qua địa chỉ mail: thutrangttr@gmail.com). 24/04/2020 Chi tiết
10 Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 Ngày 26/12/2018, Thanh tra tỉnh có Công văn 458/TTr-PCTN V/v thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 (có Công văn đính kèm). 26/12/2018 Chi tiết
11 Công văn số 433/TTr-VP ngày 29/11/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2019 Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra các sở, ban, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV,năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 về Thanh tra tỉnh, địa chỉ số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời gửi file điện tử kèm theo qua các địa chỉ Emai: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn và phongpctn@thanhtra.daklak.gov.vn trước ngày 10/12/2019 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định. 10/12/2019 Chi tiết
12 Công văn số 405/TTr-VP ngày 12/11/2019 về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/11/2019 tính theo dấu bưu điện đồng thời gửi file điện tử về Thanh tra tỉnh qua hộp thư điện tử: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn 19/11/2019 Chi tiết
13 Xây dựng vị trí việc làm công chức ngành Thanh tra Ngày 5/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1099/TTCP-TCCB về việc xây dựng vị trí việc làm công chức ngành Thanh tra. 15/07/2019 Chi tiết
14 Công văn số 193/VP-TTr ngày 07/6/2019 về việc đề nghị cử VĐV tham dự Giải Cầu lông Toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16 Thực hiện Công văn số 188/CV-BTT ngày 02/5/2019 của Báo Thanh tra về việc tham dự Giải Cầu lông Toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16; Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các sở, ban ngành thuộc tỉnh,Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh căn cứ Điều lệ, Kế hoạch tổ chức giải, tình hình nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị để đăng ký tham dự Giải Cầu lông Toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16. 30/06/2019 Chi tiết
15 Công văn số 180/TTr-VP ngày 04/6/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý II, 6 tháng dầu năm 2019 Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra các sở, ban, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý II và 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về Thanh tra tỉnh, địa chỉ số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời gửi file điện tử kèm theo qua các địa chỉ Emai: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn và phongpctn@thanhtra.daklak.gov.vn trước ngày 10/6/2019 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định. 05/06/2019 Chi tiết
16 Báo cáo tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thu thập tài liệu, tổng hợp Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2018 theo đề cương, phụ lục ban hành kèm theo và cung cấp tài liệu chứng minh (bản photo hoặc file pdf) gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp chung trước ngày 10/4/2019; báo cáo gửi bằng văn bản và file mềm qua hộp thư điện tử (phongpctn@thanhtra.daklak.gov.vn). Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời qua Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh số điện thoại liên hệ: 3.978.012 để được hướng dẫn, giải đáp./. Tài liệu đính kèm: - Tài liệu hướng dẫn; - Đề cương báo cáo; - Phụ lục tổng hợp. 10/04/2019 Chi tiết
17 Công văn số 39/TTr-VP ngày 14/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp và tồn đọng, kéo dài Thực hiện Công văn số 172/UBND-NC ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/02/2019, địa chỉ số 32 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 14/02/2019 Chi tiết
18 Công văn số 19/TTr-VP ngày 21/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc lấy ý kiên góp ý đối với dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác TCD, GQKN, TC trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Thực hiện Công văn số 291/UBND-TH ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quý I năm 2019; theo đó, giao cho Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh đã xây dựng dự thảo Chỉ thị nêu trên; để hoàn thiện văn bản trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý vào dự thảo Chỉ thị; (dự thảo Chỉ thị được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: http://thanhtra.daklak.gov.vn/BaoCao); các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/01/2019 bằng văn bản hoặc góp ý trực tiếp vào dự thảo (file điện tử gửi tới địa chỉ: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền. Rất mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 30/01/2019 Chi tiết
19 Công văn số 370/TTr-VP ngày 27/9/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh V/v lkhảo sát, thăm dò sự hài lòng qua giao dịch thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-TTr ngày 29/12/2017 của Thanh tra tỉnh về cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch số 08/KH-TTr ngày 15/01/2018 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện duy trì, cải cách Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 năm 2018; Thanh tra tỉnh đã áp dụng cải cách hành chính, cải tiến chất lượng cung ứng dịch, hướng tới sự hài lòng của các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các giao dịch hành chính, giải quyết các công việc có nội dung liên quan đến các tổ chức và cá nhân. Để có cơ sở đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của các tổ chức và cá nhân đến giao dịch hành chính tại Thanh tra tỉnh; Thanh tra tỉnh tiến hành khảo sát sự hài lòng trong giao dịch hành chính, lấy ý kiến nhận xét, đóng góp về tinh thần, thái độ phục vụ, chất lượng xử lý cũng như thời gian giải quyết hồ sơ thông qua “Phiếu Khảo sát” (gửi kèm theo). Phiếu Khảo sát xin gửi về Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, số 32 Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trước ngày 08/10/2018. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. 27/09/2018 Chi tiết
20 Công văn số 296/TTr-VP ngày 20/9/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh góp ý vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 24/9/2018 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng thời gian quy định. 20/09/2018 Chi tiết
21 Công văn số 267/TTr-VP ngày 28/8/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh V/v báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2018 Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra các sở, ban, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 về Thanh tra tỉnh, địa chỉ số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời gửi file điện tử kèm theo qua các địa chỉ Emai: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn và phongpctn@thanhtra.daklak.gov.vn trước ngày 10/9/2018 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định. 28/08/2018 Chi tiết
22 Công văn số 237/TTr-VP ngày 01/8/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo bằng văn bản về Thanh tra tỉnh, địa chỉ số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời gửi file điện tử kèm theo qua địa chỉ Emai: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn trước ngày 10/8/2018 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng thời gian quy định./. 01/08/2018 Chi tiết
23 CV 105/TTr VP V/v đề nghị cử VĐV tham dự Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 15 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Các cơ quan, đơn vị gửi Bản đăng ký vận động viên thi đấu phải ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu và có chữ ký của thủ trưởng đơn vị bằng văn bản về Thanh tra tỉnh, địa chỉ số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời gửi file điện tử kèm theo qua địa chỉ Emai: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn chậm nhất vào ngày 10/5/2018 để Thanh tra tỉnh kịp thời tổng hợp lập danh sách Đoàn vận động viên ngành Thanh tra Đắk Lắk tham dự giải gửi về Báo Thanh tra theo đúng thời gian quy định. 11/04/2018 Chi tiết
24 Công văn số2643/UBND-NC ngày05 /4/2018 về việc Triển khai báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 Đề cương và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác Phòng chống Tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 28/03/2018 Chi tiết
25 Công văn số 375/TTr-VP ngày 01/12/2017 về việc thực hiện báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Quý IV và năm 2017 Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Quý IV và năm 2017 gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/12/2017 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh báo cáo TTCP, Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định 01/12/2017 Chi tiết
26 Công văn số 340/TTr-VP ngày 10/11/2017 của Thanh tra tỉnh về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra Đề nghị các đơn vị gửi ý kiến góp ý về Thanh tra tỉnh theo địa chỉ số 32 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời gửi File điện tử kèm theo qua địa chỉ Email: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn trước ngày24/11/2017 để Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định. 10/11/2017 Chi tiết
27 Công văn số 295/TTr-VP ngày 27/9/2017 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 501/KH-HĐND ngày 13/9/2017 của HĐND tỉnh Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo về Thanh tra tỉnh theo địa chỉ số 32 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời gửi File điện tử kèm theo qua địa chỉ Email: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn trước ngày05/10/2017 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 27/09/2017 Chi tiết
28 Kế hoạch số 6547/KH-UBND ngày 21/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân và Đề cương báo cáo kèm theo Thủ trưởng các sở, ban, ngành Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố tiến hành tổng kết; xây dựng báo cáo tổng kết 3 năm, thi hành Luật Tiếp công dân. - Nội dung báo cáo theo đề cương báo cáo tổng kết; - Thời kỳ báo cáo : Từ ngày 01/7/2014 đến 01/7/2017; - THình thức và thời hạn gửi Báo cáo: Các cơ quan, đơn vị thực hiện và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, đồng thời gửi file điện tử kèm theo qua địa chỉ vanphongf@thanhtra.dklak.gov.vn trước ngày 15/9/2017 22/08/2017 Chi tiết
29 Công văn số 5518/UBND-NC ngày 14/7/2016 về việc Triển khai báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 ngoài việc báo cáo theo đề cương hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải báo cáo rõ thêm về một số nội dung như biểu nhiệm vụ kèm theo công văn này. 18/07/2016 Chi tiết
30 Công văn số 175/TTR-VP ngày 05/6/2017 v/v hướng dẫn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị chưa nghiêm túc như: Thiếu báo cáo định kỳ, gửi báo cáo không đúng thời hạn nội dung báo sơ sài... Dẫn đến không đáp ứng yêu cầu không đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra chính phủ. Để lập lại trật tự, kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, khắc phục kịp thời các tồn tại, yếu kém trong công tác báo cáo; Chánh thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của UBND tỉnh và các nội dung hướng dẫn của Công văn này. 06/06/2017 Chi tiết