18:10 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 175/TTR-VP ngày 05/6/2017 v/v hướng dẫn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN
Nội dung trích yếu Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị chưa nghiêm túc như: Thiếu báo cáo định kỳ, gửi báo cáo không đúng thời hạn nội dung báo sơ sài... Dẫn đến không đáp ứng yêu cầu không đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra chính phủ. Để lập lại trật tự, kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, khắc phục kịp thời các tồn tại, yếu kém trong công tác báo cáo; Chánh thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của UBND tỉnh và các nội dung hướng dẫn của Công văn này.
Ngày ban hành 06/06/2017
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 06062017091439_Công văn số 175TTR-VP ngày 0562017.pdf