18:08 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 375/TTr-VP ngày 01/12/2017 về việc thực hiện báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Quý IV và năm 2017
Nội dung trích yếu Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Quý IV và năm 2017 gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/12/2017 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh báo cáo TTCP, Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định
Ngày ban hành 01/12/2017
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 04122017141009_375 TTr-VP.pdf